เหรียญทอง
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี ประเภทบุคคลทั่วไป
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
การสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BC...
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ