นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
รางวัล Popular vote
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
รางวัลระดับดีมาก ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านบริการดีเด่น
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
นางจิราพรรณ เคหา
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์