ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
อาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล