รางวัลปริญญาดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
การประกวด VDO Clip แนวการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
นายภานุวัต ศิริ
ศิษย์เก่าดีเด่น
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ
อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านบริการวิชาการ
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
ลูกกตัญญู ในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2557
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว