รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
รางวัล Popular vote
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
รางวัลระดับดีมาก ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์
จากการส่งเข้าประกวด, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
จากการเสนอชื่อ, ด้านอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์