ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยรวม ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 3810 2.81 4339 3.20 17264 12.75 33463 24.70 76575 56.53 135451 4.25
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 3896 2.88 4431 3.27 17188 12.69 33147 24.47 76789 56.69 135451 4.25
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 3933 2.90 4363 3.22 17247 12.73 33470 24.71 76438 56.43 135451 4.25
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 3860 2.85 4412 3.26 17055 12.59 33495 24.73 76629 56.57 135451 4.25
5. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 2560 1.89 3819 2.82 15089 11.14 31572 23.31 82411 60.84 135451 4.34
6. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 2590 1.91 4021 2.97 15307 11.30 33584 24.79 79949 59.02 135451 4.32
7. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2766 2.04 4108 3.03 15332 11.32 33816 24.97 79429 58.64 135451 4.31
8. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 2579 1.90 4020 2.97 15325 11.31 33770 24.93 79757 58.88 135451 4.32
9. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 2567 1.90 4000 2.95 14850 10.96 32556 24.04 81478 60.15 135451 4.34
10. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 2815 2.08 3989 2.94 14820 10.94 31803 23.48 82024 60.56 135451 4.33
11. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2675 1.97 4139 3.06 15515 11.45 34232 25.27 78890 58.24 135451 4.31
12. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2576 1.90 4020 2.97 15168 11.20 33776 24.94 79911 59.00 135451 4.32
13. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 2758 2.04 4112 3.04 15350 11.33 33450 24.70 79781 58.90 135451 4.31
14. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 2705 2.00 4010 2.96 14890 10.99 32264 23.82 81582 60.23 135451 4.33
15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 2569 1.90 4022 2.97 15150 11.18 33513 24.74 80197 59.21 135451 4.32
16. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 2597 1.92 3741 2.76 14469 10.68 30467 22.49 84177 62.15 135451 4.36
ผลรวมทั้งหมด 47256 2.18 65546 3.02 250019 11.54 528378 24.38 1276017 58.88 2167216 4.31
Chart.