รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 1887 1.55 2676 2.20 11383 9.36 24926 20.49 80777 66.40 121649 4.43
2. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 1959 1.61 2725 2.24 11719 9.63 26530 21.81 78716 64.71 121649 4.41
3. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2029 1.67 2887 2.37 11766 9.67 26672 21.93 78295 64.36 121649 4.40
4. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 1975 1.62 2740 2.25 11720 9.63 26703 21.95 78511 64.54 121649 4.40
5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 1935 1.59 2760 2.27 11480 9.44 25863 21.26 79611 65.44 121649 4.42
6. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 2154 1.77 2780 2.29 11434 9.40 25460 20.93 79821 65.62 121649 4.41
7. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 1973 1.62 2819 2.32 11801 9.70 27040 22.23 78016 64.13 121649 4.40
8. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1918 1.58 2716 2.23 11461 9.42 26585 21.85 78969 64.92 121649 4.41
9. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 2053 1.69 2733 2.25 11657 9.58 26391 21.69 78815 64.79 121649 4.40
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 2063 1.70 2753 2.26 11521 9.47 25708 21.13 79604 65.44 121649 4.41
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 1931 1.59 2754 2.26 11623 9.55 26532 21.81 78809 64.78 121649 4.41
12. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 1923 1.58 2682 2.20 11179 9.19 24707 20.31 81158 66.71 121649 4.43
ผลรวมทั้งหมด 23800 1.63 33025 2.26 138744 9.50 313117 21.45 951102 65.15 1459788 4.41
Chart.