รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 2949 1.25 4917 2.09 23730 10.07 48449 20.56 155615 66.03 235660 4.44
2. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 3067 1.30 4996 2.12 24791 10.52 51992 22.06 150804 63.99 235650 4.41
3. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 3218 1.37 5328 2.26 24854 10.55 52028 22.08 150227 63.75 235655 4.41
4. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 3113 1.32 5121 2.17 24907 10.57 51765 21.97 150748 63.97 235654 4.41
5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 3093 1.31 5115 2.17 24228 10.28 50621 21.48 152600 64.76 235657 4.42
6. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 3448 1.46 5166 2.19 24635 10.45 49873 21.16 152526 64.73 235648 4.42
7. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 3190 1.35 5315 2.26 25304 10.74 52260 22.18 149585 63.48 235654 4.40
8. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2975 1.26 4943 2.10 24017 10.19 51647 21.92 152075 64.53 235657 4.42
9. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 3253 1.38 5116 2.17 25003 10.61 51753 21.96 150523 63.88 235648 4.41
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 3220 1.37 5170 2.19 24450 10.38 50905 21.60 151903 64.46 235648 4.42
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 3078 1.31 5127 2.18 24942 10.58 51759 21.96 150744 63.97 235650 4.41
12. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 3053 1.30 5019 2.13 23721 10.07 48360 20.52 155497 65.99 235650 4.44
ผลรวมทั้งหมด 37657 1.33 61333 2.17 294582 10.42 611412 21.62 1822847 64.46 2827831 4.42
Chart.