รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 3810 2.81 4339 3.20 17264 12.75 33463 24.70 76575 56.53 135451 4.25
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 3896 2.88 4431 3.27 17188 12.69 33147 24.47 76789 56.69 135451 4.25
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 3933 2.90 4363 3.22 17247 12.73 33470 24.71 76438 56.43 135451 4.25
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 3860 2.85 4412 3.26 17055 12.59 33495 24.73 76629 56.57 135451 4.25
ผลรวมทั้งหมด 15499 2.86 17545 3.24 68754 12.69 133575 24.65 306431 56.56 541804 4.25
Chart.