รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 3281 1.39 5241 2.22 25368 10.77 51980 22.06 149778 63.56 235648 4.40
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 3011 1.28 5172 2.19 25640 10.88 51230 21.74 150591 63.91 235644 4.41
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 3228 1.37 5362 2.28 25695 10.90 52086 22.10 149275 63.35 235646 4.40
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 3235 1.37 5201 2.21 25463 10.81 52040 22.08 149709 63.53 235648 4.40
ผลรวมทั้งหมด 12755 1.35 20976 2.23 102166 10.84 207336 22.00 599353 63.59 942586 4.40
Chart.