ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยรวม ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 2661 1.51 4169 2.37 15938 9.06 45126 25.65 108031 61.41 175925 4.37
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 2659 1.51 4179 2.38 16253 9.24 45187 25.69 107647 61.19 175925 4.37
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 2760 1.57 4314 2.45 16240 9.23 45820 26.05 106791 60.70 175925 4.36
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 2715 1.54 4198 2.39 15992 9.09 45872 26.07 107148 60.91 175925 4.36
5. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 2411 1.37 3748 2.13 14511 8.25 43531 24.74 111724 63.51 175925 4.41
6. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ให้คำปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 2409 1.37 3767 2.14 14626 8.31 42535 24.18 112588 64.00 175925 4.41
7. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 2431 1.38 3847 2.19 15047 8.55 44450 25.27 110150 62.61 175925 4.40
8. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2593 1.47 3969 2.26 15296 8.69 44964 25.56 109103 62.02 175925 4.39
9. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 2497 1.42 3881 2.21 15055 8.56 44685 25.40 109807 62.42 175925 4.39
10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 2412 1.37 3873 2.20 14791 8.41 43870 24.94 110979 63.08 175925 4.40
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 2569 1.46 3990 2.27 14599 8.30 42216 24.00 112551 63.98 175925 4.41
12. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2508 1.43 3932 2.24 15135 8.60 45357 25.78 108993 61.95 175925 4.39
13. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2398 1.36 3868 2.20 14811 8.42 44904 25.52 109944 62.49 175925 4.39
14. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเนื้อหาวิชา 2418 1.37 3783 2.15 14622 8.31 44627 25.37 110475 62.80 175925 4.40
15. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 2537 1.44 3868 2.20 14739 8.38 42976 24.43 111805 63.55 175925 4.40
16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 2436 1.38 3868 2.20 14961 8.50 44372 25.22 110288 62.69 175925 4.40
17. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 2495 1.42 3750 2.13 14359 8.16 41649 23.67 113672 64.61 175925 4.42
ผลรวมทั้งหมด 42909 1.43 67004 2.24 256975 8.59 752141 25.15 1871696 62.58 2990725 4.39
Chart.