แบบฟอร์มแสดงข้อมูลรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผู้กรอกแบบสำรวจของหน่วยงาน :
ปีที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 2563 (ระหว่างวันที่ 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่อนุมัติจบ วันที่ตอบแบบสำรวจ มี/ไม่มี งานทำ บวช/อุปสมบท เกณฑ์ทหาร กำลังศึกษาต่อ