รายงานสถิติข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษาที่อนุมัติจบ
รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตารางที่ 1 บัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจ

ตารางที่ 2 บัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ

ตารางที่ 3 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ

ตารางที่ 4 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ

ตารางที่ 5 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ

ตารางที่ 6 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง/ไม่ตรงสาขา

ตารางที่ 7 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตารางที่ 8 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำ

ตารางที่ 9 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

ตารางที่ 10 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ (ตรงสาขา)

ตารางที่ 11 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ

ตารางที่ 12 บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ

ตารางที่ 13 บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ

ตารางที่ 14 บัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ

ตารางที่ 15 บัณฑิต แยกตามเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจศึกษาต่อ

ตารางที่ 16 บัณฑิต แยกตามประเภทของสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

ตารางที่ 17 บัณฑิต แยกตามปัญหาในการศึกษาต่อ

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม