รายงานสถิติข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษาที่อนุมัติจบ
(อนุมัติจบระหว่างวันที่ 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตารางที่ 1 บัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจ

ตารางที่ 2 บัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ

ตารางที่ 3 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ

ตารางที่ 4 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ

ตารางที่ 5 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ

ตารางที่ 6 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง/ไม่ตรงสาขา

ตารางที่ 7 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตารางที่ 8 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำ

ตารางที่ 9 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

ตารางที่ 10 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ (ตรงสาขา)

ตารางที่ 11 บัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำตารางที่ 14 บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ

ตารางที่ 15 บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ

ตารางที่ 16 บัณฑิต แยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อ

ตารางที่ 17 บัณฑิต แยกตามเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจศึกษาต่อ

ตารางที่ 18 บัณฑิต แยกตามประเภทของสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

ตารางที่ 19 บัณฑิต แยกตามปัญหาในการศึกษาต่อ

ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม