จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

หน่วยงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ %
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ7667.89200.00300.008167.41
บริหารธุรกิจ520275.192015.00000.00540285.19
ผลิตกรรมการเกษตร425194.4728310.718112.50461234.99
พัฒนาการท่องเที่ยว168137.74100.002150.00171148.19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1253225.60500.00000.001303224.62
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร101109.90000.00000.00101109.90
วิทยาลัยนานาชาติ000.00100.00000.00100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์17174.09600.00700.0018473.80
วิทยาลัยพลังงานทดแทน5048.001800.00000.006845.88
วิทยาศาสตร์137128.7610110.00300.00150138.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10221.96300.00000.0010521.90
ศิลปศาสตร์13475.22100.00000.0013575.19
เศรษฐศาสตร์8900.00300.00100.009300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2913.45100.00000.003013.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี153127.844125.00100.00158138.23
สารสนเทศและการสื่อสาร9944.04000.00000.009944.04
สรุปจำนวนทั้งหมด
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,507 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 0,164 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็นร้อยละ
6.54
จากผู้สำเร็จการศึกษา

สถานะการทำงาน

สถานะการทำงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก
มีงานทำหลังจบการศึกษา10141
มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ100
ยังไม่มีงานทำ4000
ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ200
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา1221
มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ000