จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

หน่วยงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ %
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00200.00000.00300.00
บริหารธุรกิจ200.00300.00000.00500.00
ผลิตกรรมการเกษตร900.00600.00100.001600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.00000.00100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ000.003266.67000.003266.67
วิทยาลัยนานาชาติ000.00100.00000.00100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน600.00400.00000.001000.00
วิทยาศาสตร์300.00500.00200.001000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร100.00000.00000.00100.00
ศิลปศาสตร์200.00000.00000.00200.00
เศรษฐศาสตร์000.00100.00000.00100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม300.00100.00000.00400.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี700.00100.00000.00800.00
สารสนเทศและการสื่อสาร200.00000.00000.00200.00
สรุปจำนวนทั้งหมด
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 0,067 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 0,002 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็นร้อยละ
2.99
จากผู้สำเร็จการศึกษา

สถานะการทำงาน

สถานะการทำงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก
มีงานทำหลังจบการศึกษา010
มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ000
ยังไม่มีงานทำ000
ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา010
มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ000