จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

หน่วยงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ %
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ500.00100.00200.00800.00
บริหารธุรกิจ52900.00100.00000.0053000.00
ผลิตกรรมการเกษตร33400.001100.00100.0034600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว14700.00100.00100.0014900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ20800.00400.00000.0021200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร6300.00000.00000.006300.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์13400.00200.00100.0013700.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน7800.00300.00000.008100.00
วิทยาศาสตร์7800.00200.00300.008300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10900.00300.00000.0011200.00
ศิลปศาสตร์12800.00000.00000.0012800.00
เศรษฐศาสตร์16200.001100.00200.0017500.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม200.00300.00000.00500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10900.00300.00000.0011200.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6300.00000.00000.006300.00
สรุปจำนวนทั้งหมด
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,204 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 0,000 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็นร้อยละ
0.00
จากผู้สำเร็จการศึกษา

สถานะการทำงาน

สถานะการทำงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก
มีงานทำหลังจบการศึกษา000
มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ000
ยังไม่มีงานทำ000
ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา000
มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ000