จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

หน่วยงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ % สำเร็จ ตอบ %
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5100.00200.00000.005300.00
บริหารธุรกิจ68425937.87900.00000.0069325937.37
ผลิตกรรมการเกษตร51800.001300.00000.0053100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว16642.41000.00000.0016642.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ235177.23800.00000.00243177.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10200.00000.00000.0010200.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์17831.69000.00200.0018031.67
วิทยาลัยพลังงานทดแทน7311.371200.00000.008511.18
วิทยาศาสตร์13100.007228.57000.0013821.45
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร14700.00500.00600.0015800.00
ศิลปศาสตร์8411.19000.00000.008411.19
เศรษฐศาสตร์25720.78600.00000.0026320.76
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม4600.00400.00000.005000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี8300.00200.00000.008500.00
สารสนเทศและการสื่อสาร5000.00000.00000.005000.00
สรุปจำนวนทั้งหมด
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,881 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 0,289 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็นร้อยละ
10.03
จากผู้สำเร็จการศึกษา

สถานะการทำงาน

สถานะการทำงาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก
มีงานทำหลังจบการศึกษา17410
มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ400
ยังไม่มีงานทำ9100
ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ500
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา1210
มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา000
มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ000