รายงานประกันคุณภาพ

เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

ระดับการศึกษา :

ระดับรางวัล :

ประเภท :

รายงานนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณทั้งหมด  
ที่คณะที่มีการเรียนการสอนจำนวนผลงานที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3