นักกิจกรรมดีเด่นตามจำนวนกิจรรม
นางสาวพัชระนันท์ โรจนภาค
จำนวน 622ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวประกายทิพย์ เสียงเลิศ
จำนวน 604ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาววันวิสาข์ สุดเสนาะ
จำนวน 586ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นายธนธรรม ขัติวงษ์
จำนวน 571ชั่วโมง เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์
นายณัฐพล เกตุโตกุล
จำนวน 568ชั่วโมง การตลาดบริหารธุรกิจ
นางสาวจินดาพร สละชั่ว
จำนวน 537ชั่วโมง การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาววรวรรณ กูลเกื้อ
จำนวน 521ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียม
จำนวน 519ชั่วโมง รัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นางสาวจันทนา แซ่ย่าง
จำนวน 512ชั่วโมง พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว
นายภาณุชาติ จันทร์แสงทอง
จำนวน 511ชั่วโมง การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นายจิรายุส อ่วมวนิช
จำนวน 510ชั่วโมง นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัลบริหารธุรกิจ
นางสาวแสงตะวัน กล้าหาญ
จำนวน 509ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นายจตุพร แมดเมือง
จำนวน 500ชั่วโมง พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวกมลวรรณ ภักดี
จำนวน 490ชั่วโมง การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาวศตพร ติง
จำนวน 486ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวอโณทัย สุยะ
จำนวน 478ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวรุ่งนภา ประทุมเทพ
จำนวน 474ชั่วโมง นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่บริหารธุรกิจ
นางสาวสุภาพร หาการ
จำนวน 473ชั่วโมง เทคโนโลยีการผลิตพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นายพงศ์ธากานต์ สิทธิพา
จำนวน 466ชั่วโมง รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นางสาวเมษา ปัญญาถา
จำนวน 463ชั่วโมง พลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง
จำนวน 459ชั่วโมง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิชยากร ญาติโสม
จำนวน 455ชั่วโมง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวประกายสิทธิ์ กาบแก้ว
จำนวน 453ชั่วโมง นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัลบริหารธุรกิจ
นายนันทกานต์ ปัจฉิมมา
จำนวน 451ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาวฐิติมา ใจมั่ง
จำนวน 446ชั่วโมง นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่บริหารธุรกิจ
นางสาวสุภาพร มูลลี
จำนวน 446ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นายปรเมทย์ สุพุง
จำนวน 444ชั่วโมง พลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นางสาวอภิญญา นิลสิงขร
จำนวน 439ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวกนกพร ลั่นคีรี
จำนวน 439ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาวณุตตรา มาเยอะ
จำนวน 438ชั่วโมง พืชสวนผลิตกรรมการเกษตร
นายภูรินท์ ประทุมมา
จำนวน 438ชั่วโมง การตลาดบริหารธุรกิจ
นางสาวรังสิการ รักมิตร
จำนวน 432ชั่วโมง รัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายทนันชิต ยศคำลือ
จำนวน 432ชั่วโมง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกศมณี โนชัย
จำนวน 431ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาววิภาวี หมื่นหาวงศ์
จำนวน 427ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์
จำนวน 426ชั่วโมง บัญชีบริหารธุรกิจ
นางสาววิภาพรรณ เสาร์ตุ้ย
จำนวน 425ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาววิฑุลดา ศรีบัว
จำนวน 423ชั่วโมง บัญชีบริหารธุรกิจ
นางสาวสุภาภรณ์ คำแก้ว
จำนวน 422ชั่วโมง สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเฉลิมพงษ์ รุ่มจิตร
จำนวน 419ชั่วโมง การเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นางสาวสุวภัทร ราชบุรี
จำนวน 418ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นายธนพัฒน์ ใจชื่น
จำนวน 417ชั่วโมง นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัลบริหารธุรกิจ
นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา
จำนวน 415ชั่วโมง ปฐพีศาสตร์ผลิตกรรมการเกษตร
นายอธิบดี แสนใจบาล
จำนวน 414ชั่วโมง รัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายธนภูมิ ถนอมศักดิ์
จำนวน 414ชั่วโมง นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัลบริหารธุรกิจ
นางสาววรัญญา แก้วกันหา
จำนวน 413ชั่วโมง พืชสวน (พืชผัก)ผลิตกรรมการเกษตร
นางสาวอรณิชา ทิพย์ชัย
จำนวน 410ชั่วโมง พลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร
จำนวน 410ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ
นางสาวสุนันทา รางวัลคำ
จำนวน 410ชั่วโมง บัญชีบริหารธุรกิจ
นางสาวพันธิตรา คำจา
จำนวน 409ชั่วโมง การจัดการบริหารธุรกิจ