หน่วยงาน จำนวนนักศึกษา กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านจิตอาสา กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
1. เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ477285206344011065
1) การประมง (ปริญญาตรี ปกติ)2181441612608665
2) การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (ปริญญาตรี ปกติ)116950037000
3) นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (ปริญญาตรี ปกติ)914645832400
4) การประมง (ปริญญาตรี สมทบ)101441612608665
5) การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (ปริญญาตรี สมทบ)42950037000
2. บริหารธุรกิจ3,760673771112593110909
1) การเงิน (ปริญญาตรี ปกติ)2402043160641
2) การจัดการ (ปริญญาตรี ปกติ)65916017629747244
3) การตลาด (ปริญญาตรี ปกติ)52614119219515152
4) นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ปริญญาตรี ปกติ)142628132220
5) นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (ปริญญาตรี ปกติ)12230043000
6) บริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี ปกติ)8732800312600
7) บัญชี (ปริญญาตรี ปกติ)1,0833102964619432382
8) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ปริญญาตรี ปกติ)11553610270
3. ผลิตกรรมการเกษตร2,387631719242377736054
1) การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร (ปริญญาตรี ปกติ)70000000
2) การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (ปริญญาตรี ปกติ)41811110267429106
3) เกษตรเคมี (ปริญญาตรี ปกติ)63936150140
4) เกษตรอินทรีย์ (ปริญญาตรี ปกติ)81001000
5) ปฐพีศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)5472820144
6) พืชไร่ (ปริญญาตรี ปกติ)3687615428522159
7) พืชสวน (ปริญญาตรี ปกติ)902288329117139312533
8) ไม่สังกัดภาคฯ (ปริญญาตรี ปกติ)29161090100
9) วิทยาการสมุนไพร (ปริญญาตรี ปกติ)3910503010
10) ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ) (ปริญญาตรี ปกติ)3019300187200
11) อารักขาพืช (ปริญญาตรี ปกติ)131205540612
12) การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร (ปริญญาตรี สมทบ)10000000
13) การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (ปริญญาตรี สมทบ)6011110267429106
14) พืชไร่ (ปริญญาตรี สมทบ)67615428522159
4. พยาบาลศาสตร์5650051000
1) พยาบาล (ปริญญาตรี ปกติ)5650051000
5. พัฒนาการท่องเที่ยว88936026331114652211
1) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ปกติ)2291005314662520
2) พัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ปกติ)6602602101748402011
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1,070210363063670229
1) - (ปริญญาตรี ปกติ)1021000500
2) การจัดการชุมชน (ปริญญาตรี ปกติ)479140013019
3) การตลาด (ปริญญาตรี ปกติ)14142001400
4) เกษตรป่าไม้ (ปริญญาตรี ปกติ)4109155002120131
5) ชีววิทยาประยุกต์ (ปริญญาตรี ปกติ)20000000
6) เทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาตรี ปกติ)99827001401
7) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ปริญญาตรี ปกติ)12916370020024
8) เทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี ปกติ)151000000
9) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (ปริญญาตรี ปกติ)6556340427025
10) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ (ปริญญาตรี ปกติ)4025160026016
11) บัญชี (ปริญญาตรี ปกติ)3421000501
12) พัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ปกติ)49141400802
13) รัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)15354440223010
14) เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี ปกติ)30000000
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร39593182110000
1) การจัดการ (ปริญญาตรี ปกติ)10000000
2) การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (ปริญญาตรี ปกติ)29141200000
3) การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (ปริญญาตรี ปกติ)59194010000
4) การปกครองท้องถิ่น (ปริญญาตรี ปกติ)117436600000
5) การประมง (ปริญญาตรี ปกติ)10000000
6) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปริญญาตรี ปกติ)7972430000
7) เทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาตรี ปกติ)82103170000
8) พัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี ปกติ)10000000
9) รัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)260900000
8. วิทยาลัยบริหารศาสตร์1,20457258987207327522
1) การบริหารท้องถิ่น (ปริญญาตรี ปกติ)10000000
2) รัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)5412352273710121341
3) รัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)66233736250106114121
9. วิทยาลัยพลังงานทดแทน71497232538316181
1) พลังงานทดแทน (ปริญญาตรี ปกติ)3073810841421461
2) วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ปริญญาตรี ปกติ)3225911712292120
3) วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ปริญญาตรี ปกติ)8507012000
10. วิทยาศาสตร์1,12056221017118742216
1) คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)7729221512030
2) เคมี (ปริญญาตรี ปกติ)14947452629314
3) เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ปริญญาตรี ปกติ)100310000
4) เทคโนโลยีชีวภาพ (ปริญญาตรี ปกติ)160715643331821
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี ปกติ)29124137636791
6) นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี ปกติ)2121009000
7) นวัตกรรมวัสดุ (ปริญญาตรี ปกติ)88004000
8) ฟิสิกส์ประยุกต์ (ปริญญาตรี ปกติ)164621000
9) วัสดุศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)110000000
10) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ปกติ)3491254076591360
11) สถิติ (ปริญญาตรี ปกติ)120120100
12) สถิติและการจัดการสารสนเทศ (ปริญญาตรี ปกติ)1616004000
11. วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8042802752815732292
1) เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ปริญญาตรี ปกติ)200600000
2) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ปริญญาตรี ปกติ)82182608400
3) วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี ปกติ)2981218098715190
4) วิศวกรรมเกษตร (ปริญญาตรี ปกติ)24374103831440
5) วิศวกรรมอาหาร (ปริญญาตรี ปกติ)16167601131962
12. ศิลปศาสตร์1,3391373444619842587
1) นิเทศศาสตร์บูรณาการ (ปริญญาตรี ปกติ)6037488239713220
2) ภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี ปกติ)692632562310129367
3) ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์) (ปริญญาตรี ปกติ)440000000
13. เศรษฐศาสตร์696951872410091712
1) เศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)2646370440261
2) เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี ปกติ)1881144732181
3) เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ (ปริญญาตรี ปกติ)3400013000
4) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี ปกติ)841421015300
5) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ปริญญาตรี ปกติ)1267521303310
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม50118914418231118
1) เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี ปกติ)1378047111148
2) ภูมิสถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี ปกติ)1815133115000
3) สถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี ปกติ)183586467070
15. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1,0685344744104564713
1) โคนมและโคเนื้อ (ปริญญาตรี ปกติ)21711941102371
2) ผลิตสุกร (ปริญญาตรี ปกติ)17489940633
3) สัตว์ปีก (ปริญญาตรี ปกติ)16637791562
4) สัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี ปกติ)429271511510321317
5) อาหารสัตว์ (ปริญญาตรี ปกติ)5342650100
6) เกษตรอัจฉริยะ (ปริญญาตรี สมทบ)240000000
7) โคนมและโคเนื้อ (ปริญญาตรี สมทบ)311941102371
8) ผลิตสุกร (ปริญญาตรี สมทบ)189940633
9) สัตว์ปีก (ปริญญาตรี สมทบ)137791562
16. สารสนเทศและการสื่อสาร9132662014113756173
1) การสื่อสารดิจิทัล (ปริญญาตรี ปกติ)9132662014113756173