สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการดำเนินงานหลักสูตร การดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
แบบประเมินผลโครงการ Design Thinking พัฒนาแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ปีการศึกษา 2565
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นางพรลภัส พงษ์พานิช(1)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2566
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2565 (นายสำเนาว์ คชเดช)