ตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
ทั่วไป
ผู้ใช้
  1 ท่านเป็น

แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน (จิตบริการ) นายประภัย สุขอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบประเมินผลโครงการปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2567
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนวัตกรรมสังคม
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน