ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมินตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพ/วัตถุดิบ
  1 ความสะอาด

  2 ความสดใหม่ ของวัตถุดิบที่ใช้

ด้านรสชาติ
  1 รสชาติ

ด้านราคา
  1 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ

อุปกรณ์และผู้ประกอบการ
  1 การแต่งกายของผู้ให้บริการ

  2 ความรวดเร็วของการให้บริการ

  3 ความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคของผู้ให้บริการ

  4 อุปกรณ์และภาชนะที่ให้บริการ (ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค)

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : -
อื่น ๆ
  1 ท่านต้องการให้มีการบริการประเภทใด โปรดระบุ
  2 โปรดให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
สำรวจการบรรลุ PLO ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้าน ซัก/อบ/รีด เสื้อผ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางอรปรียา ดำแก้ว)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านบริการถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางสาวอรุณี อุทิศไทย)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางมริกา ทั่งเนียม)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางบุปผา โมโทคน)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นายสำเนาว์ คชเดช)