ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมินตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพ
  1 ความเพียงพอของเครื่องถ่ายเอกสาร

  2 ความคมชัดของงานถ่ายเอกสาร

  3 กระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร

  4 ความเรียบร้อยในการจัดเรียงเอกสารต้นฉบับและสำเนา

  5 ระบบการตรวจเช็คงานที่ถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงาน

ด้านอุปกรณ์และผู้ให้บริการ
  1 การสื่อสารของผู้ให้บริการถ่ายเอกสารกับผู้ใช้บริการ

  2 ความชำนาญของผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร

  3 จำนวนผู้ให้บริการถ่ายเอกสารมีเพียงพอ

  4 ความรวดเร็วในการถ่ายเอกสาร

  5 การอำนวยความสะดวกกรณีงานเร่งด่วน

  6 การจัดระบบ รับ-ส่ง เอกสารให้กับผู้รับบริการ

  7 การจัดระบบความสะดวกในการเข้าใช้บริการในร้าน

  8 ระบบแยกงานถ่ายเอกสารของบุคลากรและนักศึกษา

ด้านอื่นๆ
  1 การแก้ไขปัญหากรณีเครื่องถ่ายเอกสารขัดข้องหรือใช้การไม่ได้

  2 การแต่งกายและการแสดงกริยาวาจาของผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร

  3 การรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่ถ่ายเอกสาร

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : อื่น ๆ
-
  1 ท่านต้องการให้มีการบริการประเภทใด โปรดระบุ
  2 โปรดให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
สำรวจการบรรลุ PLO ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้าน ซัก/อบ/รีด เสื้อผ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางอรปรียา ดำแก้ว)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านบริการถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางสาวอรุณี อุทิศไทย)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางมริกา ทั่งเนียม)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางบุปผา โมโทคน)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นายสำเนาว์ คชเดช)