ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงของผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้รับบริการ
  1 สถานะของผู้รับบริการ

หน่วยงานที่สังกัด
  1 หน่วยงานที่สังกัด
ใช้บริการในด้านใด
  1 ประเภทของการใช้บริการ

ตอนที่ 2 ระดับความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : 1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
  1 ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

  2 การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

  3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม

  4 ความเหมาะสมของราคา

  5 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร

  6 ผู้ให้บริการตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี

  7 ความพึงพอใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

  8 สถานที่ให้บริการโดยรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนวัตกรรมสังคม
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567