ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
แบบสอบถามนี้ทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการของงานบริหารและธุรการ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ


  2 ผู้ประเมินตอนที่ 2
ความพึงพอใจ
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้องรับ และการให้บริการ

  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

  3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ

  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว

  6 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อคำถาม ข้อสงสัยรวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

  7 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่อยู่นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ

  8 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ

  9 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 วันที่ 22 กันยายน 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว)