แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการซึ่งมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมฯ วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ (ปี งปม.2567)
แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหนีไฟ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนวัตกรรมสังคม
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตรสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
แบบสำรวจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)