ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
  1 เพศ


  2 ตำแหน่ง  3 สาขาวิชา


ตอนที่ 2
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการตามความเป็นจริง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ

  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

  3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ

  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการโดยรับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด
  1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ ดร.ณรงค์ โยธิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ