ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
การให้ความรู้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 แก่สำนักงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว สำนักงานจะต้องศึกษาคลิปวีดิโอทั้งหมด 3 คลิป ตามลำดับ ได้แก่

คลิปที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว บรรยายโดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คลิปที่ 2 การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม บรรยายโดย อาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์
คลิปที่ 3 เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 6 หมวด บรรยายโดย อาจารย์ฐิติธร บุญเรือง
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร. 083-096-2230 หรือ green
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดเลือกหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสถอบถาม
  1 สังกัดหน่วยงาน
  2 คำนำหน้า
  2.1 คำนำหน้า
  3 ชื่อ-สกุล
  4 ตำแหน่ง
  5 เบอร์โทร
  6 คุณจะเข้าร่วมกิจกรรม  7 อีเมลล์
ส่วนที่ 2
แบบทดสอบก่อนเข้ารับความรู้สำนักงานสีเขียว (Pre-test)
  1 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว *
  2 สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดซื้อของสำนักงานสีเขียวหมายถึงข้อใด *
  3 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม *
  4 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในสำนักงาน *
  5 การทำสำนักงานสีเขียวเป็นความรับผิดชอบของใคร *
  6 สำนักงานสีเขียว จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้าง *
  7 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะ *
  8 ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินพนักงานต้องทราบอะไรบ้าง *
  9 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อใดเหมาะสมที่สุด *
  10 ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ *
  11 ข้อใดถูกต้องที่สุดในการลดปริมาณของเสีย *
  12 ข้อใดเป็นการควบคุมปัญหาด้านน้ำเสียของสำนักงาน *
  13 ข้อใดถูกต้องในการควบคุมการสูบบุหรี่ *
  14 หากมีการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาปรับปรุงอาคารสำนักงานจะต้องควบคุมการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ *
  15 ฉลากใดเป็นฉลากสิ่งแวดล้อม *
  16 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  17 ข้อใดไม่เป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด *
  18 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการควบคุมแสงสว่างในสำนักงาน *
  19 ข้อใดหมายถึงความน่าอยู่ในสำนักงาน *
  20 การดำเนินการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องหมายถึงข้อใด *
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ทดสอบ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาโท สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1)(1)(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1)(1)
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)