แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1)(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาโท สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(1)(1)(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564