แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ นายณรงค์ โยธิน(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน PPT สำหรับนักศึกษา ICT 7 พฤศจิกายน 2563(1)
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (นางสาวเพชรณี ศรีมูล)
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของนางสาวเพชรณี ศรีมูล
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (นางพรลภัส พงษ์พานิช)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นายวันชัย ล่องอำไพ