Chart.

รายการงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทงานวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ 13  เรื่อง
คณะผลิตกรรมการเกษตร 10  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 11 เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์ 7  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 7 เรื่อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 8 เรื่อง
คณะเศรษฐศาสตร์ 4  เรื่อง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3  เรื่อง
วิทยาลัยนานาชาติ 3  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 4 เรื่อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 2 เรื่อง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1  เรื่อง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 1 เรื่อง
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 1 เรื่อง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1  เรื่อง
-- ไม่ระบุ -- 1 เรื่อง
   หมายเหตุ : ผลรวมจำนวนงานวิจัยที่จำแนกตามหน่วยงาน อาจมีจำนวนมากกว่าผลรวมในกราฟสรุปผลจำนวนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยบางงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยมากกว่า 1 หน่วยงาน