แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2567
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึง 30/9/2567
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 31/5/2567 ถึง 30/5/2568
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ จำนวนเงินต่ออาจารย์และนักวิจัย คะแนนที่ได้
วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ (60,000 บาท = 5 คะเนน) มนุษย์  (25,000 บาท = 5 คะเนน)
บาท/คน คำนวณ คะแนน บาท/คน คำนวณ คะแนน
0. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0.00 0.00 0.00 334.0 237.0 571.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร00.000.0049.049.00.000.000.000.00