แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์/นักวิจัย
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 217 37,417,826.00 11,228,641.00 19,889,026.00 68,535,493.00 0 0 0 0 0.00
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร3515,082,818.0015,082,818.00
2. คณะบริหารธุรกิจ181,503,981.001,503,981.00
3. คณะวิทยาศาสตร์7314,460,323.0014,460,323.00
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร254,408,130.004,408,130.00
5. คณะเศรษฐศาสตร์143,440,686.003,440,686.00
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว92,117,432.002,117,432.00
7. คณะศิลปศาสตร์6696,982.00696,982.00
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร1200,000.00200,000.00
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ103,463,932.003,463,932.00
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม172,053,308.002,053,308.00
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี71,342,276.001,342,276.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์288,200.0088,200.00
13. คณะพยาบาลศาสตร์3481,400.00481,400.00
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ265,374,181.002,043,193.007,417,374.00
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร31,235,600.00206,400.001,442,000.00
16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์11695,790.00695,790.00
17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน178,498,624.008,498,624.00
18. วิทยาลัยนานาชาติ6818,060.00288,327.001,106,387.00