แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1/10/2561 ถึง 30/9/2562
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1/5/2562 ถึง 8/6/2563
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 391 130,039,455.00 40,765,365.00 3,313,011.00 174,117,831.00 218 183 221 622
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร7238,465,379.0038,465,379.0025961
2. คณะบริหารธุรกิจ324,015,281.004,015,281.003838
3. คณะวิทยาศาสตร์10933,139,568.0033,139,568.00120120
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4813,428,387.0013,428,387.004141
5. คณะเศรษฐศาสตร์269,753,122.009,753,122.003030
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว132,639,455.002,639,455.001616
7. คณะศิลปศาสตร์202,764,010.002,764,010.007272
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร61,701,000.001,701,000.0066
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2914,689,793.0014,689,793.0032124
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม163,995,137.003,995,137.003232
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2011,425,388.0011,425,388.001717
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์011
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ424,470,681.009,034,822.002,804,159.0016,309,662.009090
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร101,429,272.00118,100.0014,000.001,561,372.002929
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร์83,748,964.003,748,964.002121
16. วิทยาลัยพลังงานทดแทน138,438,626.008,438,626.001919
17. วิทยาลัยนานาชาติ96,990,611.00494,852.007,485,463.0055