รายงานประกันคุณภาพ

งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์

ปี พ.ศ.
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล

รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
   - % หมายถึง ร้อยละความรับผิดชอบงานวิจัย
- รายงานจะแสดงผลเฉพาะงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ มีเอกสารอ้างอิงการนำไปใช้ประโยชน์ และผลดีที่เกิดขึ้นอย่าเป็นรูปธรรมเท่านั้น
ชื่องานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) ปีงบประมาณที่ได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
คณะคณะผลิตกรรมการเกษตร
จำนวน : 13.00 เรื่อง
ร้อยละผลงานที่ได้ : 21.85
59.5 0
สสส.-55-001 : การศึกษาเพื่อสร้างระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ  ณ ทองแก้ว(100)
2555  : 374190 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ช่วงเวลา : 14/02/2556  - 14/02/2556
เอกสารอ้างอิง
ผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1. ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
- 1. เพื่อจัดทำคู่มือสื่อความหมายท่องเที่ยวพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวตำบลคันธุลี
- 2. เพื่อทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ปี 2556-2559
2. การนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กฏหมาย และมาตรการ
- ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ
3. การพัฒนาสาธารณะ
- 1. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี (boardwalk)
- 2. แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ปี 2556-2559
- 3. คู่มือสื่อความหมายท่องเที่ยวพัมนาโครงข่ายการท่องเที่ยวตำบลคันธุลี
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี และโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อตำบลน่าอยู่ภาคใต้ ภายใต้สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3)
ช่วงเวลา : 01/06/2556  - 31/05/2557
เอกสารอ้างอิง
ผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1. ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
- 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2. เพื่อจัดทำโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลคันธุลี และพื้นที่เชื่อมโยง
2. การนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กฏหมาย และมาตรการ
- ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ
3. การพัฒนาสาธารณะ
- 1. แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้จัดทำเส้นเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุ คันธุลี (boardwalk)
- 3. จัดทำแผ่นพับสื่อความหมายเผยแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สิทธิชุมชนภาคใต้ จำนวน 3,000 แผ่น
- 4. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำข้อมูลงานวิจัยบรรจุในแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
   
สสส.-53-003 : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี(100)
2553  :