รายงานประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกลการจัดการความรู้จากงานวิจัย

ช่วงเวลาที่ใช้ประโยชน์เริ่ม
ถึง


URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล

รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
   - % หมายถึง ร้อยละความรับผิดชอบงานวิจัย
- รายงานจะแสดงผลเฉพาะงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารอ้างอิงการนำไปใช้ประโยชน์เท่านั้น
ผู้ทำงานวิจัย (%) ปีงบประมาณที่ได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานหรือชุมชนที่นำไปใช้ ระยะเวลาที่นำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือชุมชนได้รับ เอกสารประกอบการนำไปใช้ประโยชน์
คณะบริหารธุรกิจ
OT-64-053 : การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดและเทคนิคการดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจฐานรากโดยการพึงพาตนเอง
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร(15)
2564  : 60000 บาท (ทุนส่วนตัว)
นำผลงานวิจัยไปใช้และได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย โดยมีการให้ชาวบ้านในพื้นที่ ทำการขยายเชื้อเห็ดป่าในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติร่วมกับการดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจฐานรากโดยการพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี ชุมชนแม่โจ้ 09/08/2564- 09/08/2565 ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ การลดสารเคมีจากการทำการเกษตร โดยไม่ทำลายทรัพยากรตามธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน
มจ.2-64-013 : ช่องทางการจำหน่ายและการบริหารต้นทุนการผลิตภัณฑ์น้ำมะเกี๋ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ(100)
2564  : 30000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต แนวทางการเพิ่มผลกำไรจากการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 01/08/2564- 01/08/2565 1. ได้ช่องทางการจัดจำหน่าย 2. ทราบต้นทุนการผลิตน้ำมะเกี๋ยง 3. สามารถจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 4. สามารถลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็นลง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มจ.1-53-037/54-015 : การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขต ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท(95)
2554  : 265000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
กำหนดแผนการปลูกและดูแลรักษา สายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนและฤดูกาล เพื่อการผลิตจำหน่าย สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก 01/10/2563- 31/12/2565
มจ.1-53-037 : การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำเกิง ป้องพาล(10)
นาย ปรีชา รัตนัง(10)
2553  : 180000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
กำหนดแผนการปลูกและดูแลรักษา สายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนและฤดูกาล เพื่อการผลิตจำหน่าย สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก 01/10/2563- 31/12/2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มจ.3-63-013 : การถอดบทเรียนกระบวนการออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ไตเขินเพื่อประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา
อาจารย์ ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์(100)
2564  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
ประมวลแนวทางการออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไตเขิน ที่อิงการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนไตเขิน ภายในชุมชนบ้านจ่อง เอิ่งยางเกี๋ยง เมืองเชียงตุง แล้วเชื่อมโยงประเด็นที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา เทศบาลตำบลสันป่าเปา 13/08/2564- 30/09/2565 นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ชุมชน โดยมีการใช้ศาสนาและการออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา
อาจารย์ ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์(100)
2564  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการนำไปออกแบบ ในการใช้งานกับกลุ่มโรงเรียนการปรับกิจกรรม มูลนิธิโพธิยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม่) 24/08/2564- 24/08/2566 นักศึกษาได้เรียนรู้ในการนำไปออกแบบ ในการใช้งานกับกลุ่มโรงเรียนงการปรับกิจกรรม
อพ.สธ.-63-002 : การศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ เพื่อการนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช(50)
นาย ธวัชชัย มานิตย์(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน(10)
2563  : 120000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
นำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบและแนวทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธ์ุพืชในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา เทศบาลตำบลสันป่าเปา 13/08/2564- 30/09/2565 นำแนวทางไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ของคุณค่าพืชพื้นถิ่นที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายในชุมชน และตำบลต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อไป
สวก.-62-005 : การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนชานเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง พื่นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน(70)
2562  : 893000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้อย่างถาวร การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ 16/07/2564- 16/07/2565 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สกว.-61-012 : การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชุมชนจากภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อกรณีเปรียบเทียบเทศบาลตำบลสันป่าเป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน(50)
นาย ธวัชชัย มานิตย์(10)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิจ ผาเจริญ(5)
2561  : 973060 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
นำแผนไปใช้ในการพัฒนาในตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลสันป่าเปา 04/12/2562- 04/12/2565 - ด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลสันป่าเปา ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน - ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
สพภ.-61-007 : รูปแบบโรงเรือนและการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล(100)
2561  : 1000000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
การสร้างสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสัตว์ที่ดีขึ้น เช่น ความร้อน การระบายอากาศ เป็นผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีการดำรงชีวิต หรือระบบการหายใจ/การเผาผลาญอาหารและมีผลผลิตที่ดีขึ้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 15/10/2562- 01/06/2565 - ช่วยลดต้นทุนในการผลิตในระยะยาว/ค่ายารักษาสัตว์ - เพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
สกว.-56-005 : การพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาน้ำท่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล(100)
2556  : 1274130 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
ใช้ประกอบในการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านมั่นคง สถาบันองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 08/06/2563- 31/10/2565 ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการจัดการที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับบริบทที่มีแบบบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งาน ตามการอยู่อาศัยและตามสภาพของแต่ละวัย สอดคล้องกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล(100)
2556  : 1274130 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
1. เทศบาลตำบลหนองหาร กองช่าง 2. ใช้เป็นความรู้และหลักการการก่อสร้างของชุมชน 5 หมู่บ้าน 3. นำไปประชาสัมพันธ์แก่ชุมรม อปท.อำเภอสันทราย 12 ตำบล เทศบาลตำบลหนองหาร 01/06/2563- 10/10/2566 กองช่างเทศบาลตำบลหนองหารและชุมชนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและความถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
มจ.1-53-037/54-015 : การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขต ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท(95)
2554  : 265000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
กำหนดแผนการปลูกและดูแลรักษา สายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนและฤดูกาล เพื่อการผลิตจำหน่าย สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก 01/10/2563- 31/12/2565
มจ.1-53-037 : การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำเกิง ป้องพาล(10)
นาย ปรีชา รัตนัง(10)
2553  : 180000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
กำหนดแผนการปลูกและดูแลรักษา สายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนและฤดูกาล เพื่อการผลิตจำหน่าย สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก 01/10/2563- 31/12/2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
OT-65-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(25)
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ(25)
2565  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว)
ทักษะอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชุมชนตำบลเด่นชัย จ.แพร่ 18/06/2564- 30/09/2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(25)
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ(25)
2565  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว)
สูตรและวิธีการผลิตทองม้วน 03/02/2565- 03/02/2565 นำสูตรและวิธีการผลิตทองม้วน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
OT-64-042 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(25)
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ(25)
2564  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว)
สูตรและวิธีการผลิตไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จ.แพร่ 26/06/2564- 30/09/2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(25)
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ(25)
2564  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว)
นำสูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 03/02/2565- 03/02/2565 สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ข้าว
มจ.1-58-060 : ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(50)
2558  : 266000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
สูตรและวิธีการผลิตมูสลี่แผ่นจากข้าวพองไร้น้ำมันทอด องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 10/07/2564- 30/09/2564 การผลิตมูสลี่แผ่นจากข้าวพองไร้น้ำมันทอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ(50)
2558  : 266000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน)
นำสูตรและวิธีการผลิตข้าวพองธัญพืช เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ในโครงการบรรเทาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 12/02/2565- 12/02/2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ในโครงการบรรเทาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
42/2563 : ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (Carrying Capacity)
อาจารย์ ดร. พิชญ์ จิตต์ภักดี(10)
2563  : 2910000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
The obtained information could be used as a basis on public policy formulation especially in terms of policy comparative studies between the Philippines and Thailand, and it could be a guideline for further conceptual framework for development. Department of Communication University of the East – Caloocan Philippines 22/04/2565- 25/04/2565