ลำดับISSNรายชื่อวารสารweigth (บุคลากร)weigth (ป.โท)weigth (ป.เอก)
1. 2190-572X 3 Biotech 1 1 1
2. 0858-0855 ABAC Journal 1 1 1
3. 2351-0617 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome 0.6 0.6 0.6
4. 2194-5357 Advance in Intelligent system and computing 1 1 1
5. 2468-1458 Agriculture and Natural Resources 1 1 1
6. 2286-9867 APHEIT International Journal 0.6 0.6 0.6
7. 0044-8435 Apidologie 1 1 1
8. 2287-0741 Applied Environmental Research 1 1 1
9. 2672-9156 Applied Science and Engineering Progress 1 1 1
10. 2076-3417 APPLIED SCIENCES-BASEL 1 1 1
11. 2352-5134 Aquaculture Reports 1 1 1
12. 2586-9158 ASEAN Engineering Journal 0.8 0.8 0.8
13. 2673-0766 ASEAN Journal of Education 0.6 0.6 0.6
14. 2351-0307 ASEAN Journal of Management & Innovation 0.6 0.6 0.6
15. 2673-0308 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine 0.8 0.8 0.8
16. 2586-9018 Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0.6 0.6 0.6
17. 1905-7415 Asian Biomedicine 0.8 0.8 0.8
18. 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.8 0.8 0.8
19. 0857-3662 Asian Review 0.6 0.6 0.6
20. 2539-6292 Asia-Pacific Journal of Science and Technology 1 1 1
21. 1906-3296 AU-GSB e-Journal 0.6 0.6 0.6
22. 2190-6815 Biomass Conversion and Biorefinery 1 1 1
23. 2589-014X Bioresource Technology Reports 1 1 1
24. 1685-4322 BU Academic Review 0.8 0.8 0.8
25. 0125-6726 Buffalo Bulletin 0.8 0.8 0.8
26. 0009-0352 Cereal Chemistry 1 1 1
27. 0009-2363 Chemical and Pharmaceutical Bulletin 1 1 1
28. 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science 1 1 1
29. 1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0.8 0.8 0.8
30. 2586-8534 Chinese Journal of Social Science and Management 0.6 0.6 0.6
31. 2651-2343 Chulalongkorn Medical Journal 0.6 0.6 0.6
32. 2672-9244 CMU Journal of Law and Social Sciences 0.6 0.6 0.6
33. 1809-6875 Coffee Science 1 1 1
34. 2586-9395 Current Applied Science and Technology 1 1 1
35. 2286-9130 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 1 1 1
36. 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 1 1 1
37. 2539-6161 Engineering and Applied Science Research 1 1 1
38. 0125-8281 Engineering Journal 0.8 0.8 0.8
39. 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal 1 1 1
40. 1906-1714 EnvironmentAsia 0.8 0.8 0.8
41. 1941-5842 e-Review of Tourism Research 1 1 1
42. 1792-0981 EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 1 1 1
43. 2586-8349 Eye South East Asia 0.8 0.8 0.8
44. 2311-5637E Fermentation 1 1 1
45. 1050-4648 Fish and Shellfish Immunology 1 1 1
46. 2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal 0.6 0.6 0.6
47. 0308-8146 Food Chemistry 1 1 1
48. 2304-8158 Foods 1 1 1
49. 2465-5198 Genomics and Genetics 0.6 0.6 0.6
50. 2186-2982 GEOMATE International Society 1 1 1
51. 1905-9094 GMSARN International Journal 1 1 1
52. 1906-9308 HRD Journal 0.6 0.6 0.6
53. 2673-057X HRi : Journal of HR intelligence 0.6 0.6 0.6
54. 2651-1761 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY 0.6 0.6 0.6
55. 2586-8594 Humanities, Arts and Social Sciences Studies 1 1 1
56. 1985-4668 International Food Research Journal 1 1 1
57. 2630-0613 International Journal of Agricultural Technology 1 1 1
58. 1906-4063 International Journal of Applied Biomedical Engineering 0.6 0.6 0.6
59. 2229-0338 International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems 0.6 0.6 0.6
60. 2228-9135 International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology 0.6 0.6 0.6
61. 2286-7481 International Journal of Child Development and Mental Health 0.6 0.6 0.6
62. 0857-6033 International Journal of East Asian Studies 0.6 0.6 0.6
63. 1477-5212 International Journal of Internet Marketing and Advertising 1 1 1
64. 2408-1914 International Journal of Management, Business, and Economics 0.6 0.6 0.6
65. 2586-8526 International Scientific Journal of Engineering and Technology 0.6 0.6 0.6
66. 2672-9628 Interprofessional Journal of Health Sciences 0.6 0.6 0.6
67. 1755-1307 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1 1 1
68. 0021-8839 Journal of Apicultural Research 1 1 1
69. 2539-6055 Journal of Associated Medical Sciences 0.8 0.8 0.8
70. 2586-9434 Journal of Buddhist Education and Research 0.6 0.6 0.6
71. 0887-4417 Journal of Computer Information Systems 1 1 1
72. 2630-0583 Journal of Current Science and Technology 1 1 1
73. E2309-1185 Journal of Environmental Treatment Techniques 1 1 1
74. 2630-0702 Journal of Fisheries and Environment 1 1 1
75. 0260-8774 Journal of Food Engineering 1 1 1
76. 2629-9992 Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 0.8 0.8 0.8
77. 0145-8876 Journal of Food Process Engineering 1 1 1
78. 0145-8892 JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 1 1 1
79. 0022-1155 Journal of Food Science and Technology 1 1 1
80. 1007-662X Journal of Forestry Research 1 1 1
81. 1689-7165 Journal of Global Business Review 0.6 0.6 0.6
82. 0857-4421 Journal of Health Research 0.8 0.8 0.8
83. 2586-9981 Journal of Health Science and Medical Research 1 1 1
84. 1906-6244 Journal of International Buddhist Studies 0.6 0.6 0.6
85. 1524-7252 Journal of Management Information and Decision Science 1 1 1
86. 2286-7201 Journal of Materials Science and Applied Energy 0.8 0.8 0.8
87. 0857-6149 Journal of Metals, Materials and Minerals 1 1 1
88. 2673-074X Journal of Modern Learning Development 0.6 0.6 0.6
89. 2672-9806 Journal of Multidisciplinary in Social Science 0.6 0.6 0.6
90. 0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences 0.6 0.6 0.6
91. 0857-717X Journal of Population and Social Studies 1 1 1
92. 2586-8764 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology 0.6 0.6 0.6
93. 2229-2152 Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 0.6 0.6 0.6
94. 2697-5032 Journal of Roi Kaensarn Academi 0.6 0.6 0.6
95. 0859-1113 Journal of Social Science and Humanities Research in Asia 0.6 0.6 0.6
96. 2651-1347 Journal of Studies in the English Language 0.8 0.8 0.8
97. 1905-9566 Journal of Supply Chain Management: Research and Practice 0.6 0.6 0.6
98. 2697-4266 Journal of Thai Stroke Society 0.6 0.6 0.6
99. 0125-2208 Journal of the Medical Association of Thailand 0.8 0.8 0.8
100. 0125-2208 Journal of the Medical Association of Thailand 1 1 1
123456789