21739 : โครงการแลกเปลี่ยนยุทธวิธีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา NCHU,Taiwan
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.รดาพร ทองมา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2567 8:57:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/07/2567  ถึง  16/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  นักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนจาก National Chung Hsing University,Taiwan นักศึกษาโครงการหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (ECP) คณาจารย์/บุคลาการสังกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
กองทุนบริการวิชาการ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)
2567 51,200.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วินิตรา  ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร. วัชรนันท์  ทองมา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แดงตันกี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.3.1 เพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.4.1 เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67 MJU-IC มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67 MJU-IC 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67 MJU-IC 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 67 MJU-IC เพิ่มจำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
ตัวชี้วัด 67 MJU-IC 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)
กลยุทธ์ 67 MJU-IC เพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับ National Chung Hsing University,Taiwan เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมีระยะเวลาการลงนามความร่วมมือ ระยะ 5 ปี โดยจะมีกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย Article 1 (a) Exchange of faculty and staff members (b) Exchang of students (c) Dual degree programs (d) Joint research, lectures and symposia and (e) Other activities such as deemed appropriate by mutual consent . ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 นี้ ทาง NCHU ได้นำนักศึกษามาแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะเดินทางมาในประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดย Professor Dr.Wen-Hsin Chuang, Chairman of Agriculture Program for Plant Medicine and Good Agriculture Program for Plant Medicine and Good Agriculture Practice, Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University, Taiwan. โดย มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน มาร่วมในโปรแกรม จำนวน 13 คน และผู้ควบคุมนักศึกษา จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศึกษาเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น วิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ โดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ และกิจกรรมที่จะช่วยในการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมร่วมกันของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้เกิดกิจกรรมตามความร่วมมือที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ ที่จะผลักดัน คือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับ NCHU ในลักษณะ Exchang Students (Inbound) เพื่อจะได้ช่วยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ความชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากลต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค สื่อ การเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย NCHU,Taiwan.
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโครงการ Educational Cooperation Program สำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตามบันทึกความร่วมมือที่ได้ทำร่วมกันไว้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การแลกเปลี่ยนยุทธวิธีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา NCHU,Taiwan
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
KPI 2 : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 ร้อยละ 85
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 ร้อยละ 85
KPI 4 : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 ร้อยละ 85
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การแลกเปลี่ยนยุทธวิธีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา NCHU,Taiwan
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านวัฒนธรรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/07/2567 - 16/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรนันท์  ทองมา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 200 บาท (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 4 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 คน ๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 มื้อ ( วันที่ 15 กรกฎาคม 2567)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2567)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง 6300 เชียงใหม่)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ (ป้ายห้อยคอ,กระดาษ,การดาษทำประกาศนียบัตร,ปากกา,แฟ้ม,ถ่ายเอกสาร ฯลฯ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 51200.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ภาษาจีนแมนดาริน
ช่วงเวลา : 11/07/2567 - 16/07/2567
ตัวชี้วัด
1 test
การบูรณาการ
วัตถุประสงค์การบูรณาการผลการประเมินการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ECP ได้เรียรู้ภาษาจีนจากการปฏิบัติร่วมกับนักศึกษาไต้หวัน 85 จัดทำกิจกรรม/เอกสารประกอบการสอนภาษาจีน
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล