21738 : โครงการฝึกอบรมการใช้ CHATGPT และ AI แพลตฟอร์มในการทำงานวิจัย เขียนบทความวิจัย และการเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางชญานิศ ปัญญา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2567 14:18:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/07/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  คณาจารย์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 2567 42,700.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ชญานิศ  ปัญญา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญของคณาจารย์ประจำทุกคน ซึ่งตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง มีจรรยาบรรณในการสอน การวิจัย และวิชาการ และเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ในปัจจุบันมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการทำงานต่าง ๆ การทำงานวิจัย การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น คณาจารย์จึงควรทราบข้อพึงระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมในเรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงานวิจัย และการเตรียมรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการทำงานวิจัย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงานวิจัย และการเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
KPI 1 : ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.5 ค่าเฉลี่ย 3.5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงานวิจัย และการเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม :
โครงการฝึกอบรมการใช้ CHATGPT และ AI แพลตฟอร์มในการทำงานวิจัย เขียนบทความวิจัย และการเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/08/2567 - 30/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางชญานิศ  ปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางเครื่องบิน กท.-ชม. ไปกลับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (1 ห้อง x 1 คืน x 1800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 1,600 บาท x 6 ชม.)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท 9,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานพนักงานขับรถค่าล่วงเวลา (10 ชม x 30 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 42700.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
คณาจารย์อาจติดภารกิจอื่น ทำให้จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
บันทึกเทปและนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายหลัง
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล