21737 : โครงการสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.สาวิตรี ทิพนี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2567 10:07:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/07/2567  ถึง  07/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  โครงการสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 1. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) จำนวน 39 คน 3. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 66) จำนวน 54 คน 4. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) จำนวน 54 คน รวม 150 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนงานการเรียนการสอน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กองทุนกิจการนักศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) - โครงการพัฒนานักศึกษา/พัฒนาทักษะของนักศึกษา
(โครงการสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2567)
2567 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ บุษกร  ยอดทราย
อาจารย์ สุรัช  สุนันตา
อาจารย์ หยาดพิรุณ  เสาร์เป็ง
น.ส. สาวิตรี  ทิพนี
นาย ศักดิ์นรินทร์  แก่นกล้า
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง มาลี  ล้วนแก้ว
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC
เป้าประสงค์ พยบ67-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับชาติ
ตัวชี้วัด พยบ67-2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 (ม-2.1.9)
กลยุทธ์ พยบ67-2.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานับว่าเป็นการเปลี่ยนช่วงชีวิตที่สำคัญของนักศึกษา เพราะไม่เพียงเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเข้าสู่การศึกษาระดับที่นักศึกษาต้องพ้นจากความสัมพันธ์แบบเดิมที่เขายังอยู่กับ ครอบครัว ซึ่งมีพ่อแม่และญาติพี่น้องคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ยังเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนที่มีครูประจาชั้นคอยเกื้อหนุนอย่างใกล้ชิด มาสู่ระบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องออกมาอยู่ไกลครอบครัว ต้องรับผิดชอบตัวเอง โดยกลุ่มคนที่เข้ามาสัมพันธ์แทนในการศึกษาระดับนี้ คือ กลุ่มเพื่อนและกลุ่มพี่ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในทุก ๆ ด้านแทนพ่อแม่และญาติพี่น้อง นักศึกษาจะต้องสามารถเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม จึงจะสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลสำเร็จในขณะที่ตัวนักศึกษาเองก็ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการความอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองสูง การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงชีวิตและระบบการศึกษาแบบใหม่ เช่นนี้จำเป็นต้องมีกระบวนการที่จะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทันท่วงทีและอย่างเหมาะสม การปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์และความสัมพันธ์แบบใหม่ ดังนั้นการจัดโครงการสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนักศึกษาเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนักศึกษาก่อนการเรียน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ การให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพซึ่งจำเป็นต้องควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานโครงการในภาพรวม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละของนักศึกษาที่ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 5 : ข้อมูลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21: ด้านผู้นำ ผู้ตาม การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ ในนักศึกษาพยาบาล
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 6 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
โครงการสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/07/2567 - 07/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์บุษกร  ยอดทราย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรัช  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์หยาดพิรุณ  เสาร์เป็ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สาวิตรี  ทิพนี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายศักดิ์นรินทร์  แก่นกล้า (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน 1 มิ้อ ๆ ละ 70 บาท เป้นเงิน 10,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 (โครงการสู่เส้นทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะให้ปรับลดจำนวนวันในการดำเนินงาน และเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการ PDCA ในปีการศึกษา 2567 จึงได้ปรับลดจำนวนวันในการดำเนินกิจกรรม เหลือ 1 วัน โดยมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2566
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล