21736 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "งานพัฒนานักศึกษา กับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเชิงบรการจัดการให้สมดุลและมีความสุข"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2567 15:05:07
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2567  ถึง  07/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน เงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม) 2567 19,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ศรีวรรณ  บุญเรือง
นาย ณัฒพล  ศรีบุญเที่ยง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง กัณณิกา  ข้ามสี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์  สินณรงค์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรม นศ. การเรียนการสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร
เป้าประสงค์ 67-2.1 พัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 67-2.1 จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย งานบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร ในฐานข้อมูล
กลยุทธ์ 67-2.1 รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย งานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรม และวัฒนธรรมการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มีการเน้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลิตภัณฑ์สร้างผู้ประกอบการ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และยังเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นโยบายและแผนการปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจากผู้มีประสบการณ์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : งานพัฒนานักศึกษา กับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเชิงบริหารจัดการให้สมดุลและมีความสุข
KPI 1 : บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 2 : บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 3 : บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : งานพัฒนานักศึกษา กับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเชิงบริหารจัดการให้สมดุลและมีความสุข
ชื่อกิจกรรม :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "งานพัฒนานักศึกษา กับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเชิงบริหารจัดการให้สมดุลและมีความสุข"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2567 - 07/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศรีวรรณ  บุญเรือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน ๆ ละ 12,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จำนวน 25คน เป็นเงิน 1,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 140 บาท จำนวน 25 คน เป็นเงิน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,000.00 บาท 17,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 19000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล