21735 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายคธาวุฒิ ทิพจร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2567 11:05:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/07/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากร ประเภทสนับสนุน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือผู้ที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 75,708.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย คธาวุฒิ  ทิพจร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) เป็นกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพที่องค์กรวางไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานควบคู่ไปกับการทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพจะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากองค์กร และเปรียบเสมือนถนนการทำงานที่พนักงานคนหนึ่งสั่งสะสมประสบการณ์และผลงานเพื่อไปถึงเป้าหมายต่าง ๆ ในเส้นทางนั้น การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงเป็นกล ยุทธ์หนึ่งในการธำรงรักษาบุคลากรและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรสำหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา จะเริ่มต้นการทำงานในระดับปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานแล้วแต่ประเภทตำแหน่งเมื่อผู้นั้นได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานจนแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นใน ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานแล้วแต่กรณี ก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด โดยทั่วไปสถาบันอุดมศึกษาจะกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ (Performance) เพื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ในการทำงานประจำที่ผ่านมาในตำแหน่งเดิม ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อน (Potential) เพื่อพิจารณาว่าผู้นั้นมี ศักยภาพที่เหมาะสมจะไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบและความท้าทายสูงขึ้นหรือไม่ และที่สำคัญในทุกสถาบันอุดมศึกษามักจะกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการพัฒนางานด้วยการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการประเมินแบบปกปิดผู้ประเมิน (single blind) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ เนื่องจากการประเมินดังกล่าวเป็นการตัดสินโดยอาศัยดุลพินิจ พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสำคัญ หากไม่ผ่านการประเมินก็จะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการเป็นตัวแปรสำคัญในการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการธำรงรักษาบุคลากรและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
KPI 1 : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : เกิดการยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมมีมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ และฝึกปฏิบัติในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/07/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายคธาวุฒิ  ทิพจร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ เครื่องบิน ไป-กลับ (1 คน x 7,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 56 คน x 50 บาท x 4 มื้อ )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ( 56 คน x 150 บาท x 2 มื้อ )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,800.00 บาท 16,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าห้องประชุม (3,500 บาท x 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (1 ห้อง x 1,800 บาท x 2 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ รถตู้มหาวิทยาลัย (21 ลิตร x 48 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,008.00 บาท 1,008.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 28,800.00 บาท 28,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ ค่าล่วงเวลา ( 10 ชั่วโมง x 30 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 75708.00
ผลผลิต : เกิดการยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการอบรมผู้ทรง()
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล