21659 : โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2567 14:50:36
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/06/2567  ถึง  25/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จำนวน 5 คน 2. ที่ปรึกษาคณบดี 1 คน 3. บุคลากรคณะ 20 คน 4. นักศึกษา จำนวน 4 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะ 2567 14,635.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อมรเลิศ  พันธ์วัตร์
อาจารย์ เบญจมาศ  ถาดแสง
อาจารย์ บุษกร  ยอดทราย
นาง รัตนา  กันตีโรจน์
อาจารย์ สุรัช  สุนันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์
น.ส. สาวิตรี  ทิพนี
น.ส. ศกุนตลา  จินดา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง มาลี  ล้วนแก้ว
อาจารย์ วารุณี  ผ่องแผ้ว
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC
เป้าประสงค์ พยบ67-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับชาติ
ตัวชี้วัด พยบ67-2.1.2 ผลการประกันคุณภาพภายใน (ม-2.1.6)
กลยุทธ์ พยบ67-2.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายนำเกณฑ์ AUN QA มาใช้เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ในการนี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566 ทางคณะได้ขอรับ การวิพากษ์หลักสูตรเกณฑ์ AUN QA วันที่อังคารที่ 11 มิ.ย 2567 และเพื่อเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินจะได้สะท้อนข้อคิด คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้หลักสูตรของคณะ สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์ AUN QA ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่จบการศึกษาออกมาอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อได้ข้อแนะนำจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในปีถัดไป
2.เพื่อวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ AUN QA ก่อนขอรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3.เพื่อทราบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ทราบผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯเพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน
KPI 1 : ข้อมูลข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ทราบผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯเพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม :
จัดโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/06/2567 - 25/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์เบญจมาศ  ถาดแสง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อมรเลิศ  พันธ์วัตร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรัช  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์บุษกร  ยอดทราย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางรัตนา  กันตีโรจน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศกุนตลา  จินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สาวิตรี  ทิพนี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
วันที่ 11 มิ.ย 67
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 21 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 735 บาท
วันที่ 25 มิ.ย 67
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 3,600บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,435.00 บาท 0.00 บาท 6,435.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
วันที่ 11 มิ.ย 2567
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 600 บาท) เป็นเงิน 1,800 บาท
วันที่ 25 มิ.ย 2567
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับประธานกรรมการ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับกรรมการ จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับเลขานุการ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าทำเล่มผลการดำเนินงานหลักสูตรจำนวน 7 เล่มละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 1400 บาท
2. ค่าน้ำมัน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,900.00 บาท 0.00 บาท 1,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14635.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล