21657 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายรัตติกาล ณวิชัย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/6/2567 14:06:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/06/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  บุคลากรที่รับผิดชอบด้านบุคคลของแต่ละหน่วยงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2567 1,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย รัตติกาล  ณวิชัย
นาง โสภา  สุทธิยุทธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online) เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง รวมถึงมหาวิทยาลัย ได้นำข้อมูลมาใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)" เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของบุคลากรสำนักมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการ ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด การพัฒนาจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง ของบุคลากร เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
2. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านบุคคลของแต่ละหน่วยงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online) และนำไปชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานต่อไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ของตนเองได้
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ของตนเองได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชี้แจงให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลฯ และสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลฯ ได้
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชี้แจงให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลฯ และสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลฯ ได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
ชื่อกิจกรรม :
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายรัตติกาล  ณวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1400.00
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ของตนเองได้
ผลผลิต : 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชี้แจงให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลฯ และสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลฯ ได้
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการ IDP Online สนม.docx
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล