21649 : SAS-67 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 63,64 และ 65
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายกิตติวัฒน์ คมเศวต (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2567 10:52:09
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/06/2567  ถึง  28/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  26  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชาวไทย จำนวน 24 คน ได้แก่ - รหัส 63 จำนวน 4 คน - รหัส 64 จำนวน 18 คน - รหัส 65 จำนวน 2 คน อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 2 คน รวม 26 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน 2567 2,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร  ตันตรา
นาย กิตติวัฒน์  คมเศวต
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ SAS 64-67 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย การระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม
เป้าประสงค์ SAS 64-67 (1.2) บัณฑิตมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด
ตัวชี้วัด SAS-65-67 ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
กลยุทธ์ SAS ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาในหลักสูตรตลอดจนการศึกษาเสริมหลักสูตรและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามแผนการศึกษานั้น และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อันได้แก่ การกำหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามความสนใจของผู้ศึกษาวิจัย ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของการทำวิจัย อีกทั้งเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องเขียนบทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับรองโดยหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด จึงได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ชาวไทย รหัส63, 64 และ 65 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเรียนสิงหรา ชั้น 3 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมากยิ่งขึ้น
KPI 1 : นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80 80
KPI 2 : นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ดียิ่งขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80 80
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยได้
KPI 1 : บทความวิจัยของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมากยิ่งขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/06/2567 - 20/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายกิตติวัฒน์  คมเศวต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
วันที่ 19 มิ.ย.67
- ค่าอาหารกลางวัน : 70 (บาท) x [20 (จน.นักศึกษา รหัส64,65) + 2 (จน.อาจารย์)] x 1 (จน.มื้อ) = 1,540 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม : 30 (บาท) x [20 (จน.นักศึกษา รหัส64,65) + 2 (จน.อาจารย์)] x 1 (จน.มื้อ) = 660 บาท
- รวม 2,200 บาท

วันที่ 20 มิ.ย.67
- ค่าอาหารกลางวัน : 70 (บาท) x [4 (จน.นักศึกษา รหัส63) + 2 (จน.อาจารย์)] x 1 (จน.มื้อ) = 420 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม : 30 (บาท) x [4 (จน.นักศึกษา รหัส63) + 2 (จน.อาจารย์)] x 1 (จน.มื้อ) = 180 บาท
- รวม 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2800.00
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยได้
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล