21648 : โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2567 11:46:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/06/2567  ถึง  05/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  35  คน
รายละเอียด  1. บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2. คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 3. คณะกรรมการประเมินระดับคณะ 4. นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 62,648.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง กนิษฐา  รักสกุลกานต์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ 67-70 TDS จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการผลักดันการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คณะวางไว้ ทุกหลักสูตรต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ได้นำระบบประกันคุณภาพ AUN QA Version 4.0 มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีสาระสำคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome (ELO) และนำเกณฑ์การประเมิน CUPT-QMS ที่พัฒนาขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสม่ำเสมอ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566 และทบทวนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงในปีการศึกษา 2567

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อทราบผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
เพื่อทราบจุดแข็ง ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของคณะ นำไปปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของคณะในปีการศึกษา 2566
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
KPI 1 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
KPI 2 : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานระดับคณะ ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ฉบับ 5
KPI 3 : แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/06/2567 - 14/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกนิษฐา  รักสกุลกานต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะกรรมการกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 4,032 บาท
- เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมระยะทางไป-กลับ (504 กม. X กิโลเมตรละ 4 บาท x 2 ราย = 4,032 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,032.00 บาท 0.00 บาท 4,032.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 500 บาท x 1 คน x 4 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเลี้ยงรับรอง รายการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,720 บาท ประกอบด้วย
- (60 บาท x 12 คน x 2 มื้อ x 4 วัน = 5,760 บาท)
- (60 บาท x 8 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 960 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,720.00 บาท 0.00 บาท 6,720.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
5. ค่าเลี้ยงรับรอง รายการค่าอาหารกลางวัน จำนว 9,600 บาท
- (200 บาท x 12 คน x 1 มื้อ x 4 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 16,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนประธาน จำนวน 1 คน หลักสูตรละ 1,500 บาท จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการภายใน จำนวน 2 คน หลักสูตรละ 1,000 บาท จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 500 เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 38352.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพัฒนาการท่องเที่ยวภาพการศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/07/2567 - 07/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกนิษฐา  รักสกุลกานต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ เดินทางกรรมการ
- เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมระยะทางไป-กลับ (504 กม. X กิโลเมตรละ 4 บาท = 2,016 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,016.00 บาท 2,016.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก กรรมการประเมิน จำนวน 500 บาท x 1 คน x 2 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเลี้ยงรับรอง รายการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5,880 บาท
(จำนวน 60 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 4,800 บาท)
(จำนน 60 บาท x 18 คน x 1 มื้อ = 1,080 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,880.00 บาท 5,880.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเลี้ยงรับรอง รายการค่าอาหารกลางวัน จำนว 150 บาท x 28 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 8,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 7,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนประธาน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการภายใน จำนวน 2 คน คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 1 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 24296.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล