21644 : Visiting Professor ณ National Chin – Yi University of Technology
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2567 16:22:22
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
05/06/2567  ถึง  31/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุน บำรุงทรัพย์สิน รองรับการขยายงาน พัฒนาบุคลากร 2567 6,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร  ชูชื่น
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.3.1 เพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA67-3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ BA67-G-9 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA67-KPI-25 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ BA67-S-24 เพิ่มจำนวน อาจารย์/นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา แต่ละหน่วยงานต่างพยายามคิดพัฒนาวิธีการในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การผลักดันคณาจารย์ให้เป็น Visiting Professor ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย (Research Consortium) จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คณาจารย์มีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถาบันอื่น ๆ เพื่อนำมาต่อยอดการคิดพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำเอาประสบการณ์การรับรู้มาเปรียบเทียบ ประยุกต์ และปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีกว่าเดิม โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในหลายมิติ ทั้งมิติของความเป็นนานาชาติ มิติของการเพิ่มโอกาสและประสบกาณณ์ให้กับคณาจารย์ของคณะ และมิติของการประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นต้น มุ่งเน้นการสร้างและขยายเครือข่าย โอกาสด้านวิชาการและการศึกษาให้กับคณาจารย์ในระดับนานาชาติ ดังนั้นทางคณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ ได้เดินทางไปเป็น Visiting Professor ณ National Chin – Yi University of Technology, Taiwan

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบกาณณ์แก่คณาจารย์เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการและการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ
เพื่อตอบสนองนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) ในเป้าประสงค์ที่ 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม ตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ความรู้และประสบการณ์ในการนำไปต่อยอดและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการและการศึกษา ในระดับนานาชาติ
KPI 1 : ระดับความรู้และประสบการณ์ในการนำไปต่อยอดและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาหลักสูตร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 คน 1
KPI 3 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ความรู้และประสบการณ์ในการนำไปต่อยอดและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการและการศึกษา ในระดับนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
Visiting Professor ณ National Chin – Yi University of Technology

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/06/2567 - 22/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร  ชูชื่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 2,100 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 10,500 บาท
ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล