21642 : โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/6/2567 15:15:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/06/2567  ถึง  21/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  5  คน
รายละเอียด  ทีมนักศึกษาที่เข้ารอบ จำนวน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2567 16,150.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.8.1 พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือ GO Eco U.
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้เเก่ หลักสูตรนิเทศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแล้วนั้น การเปิดโอกาสและส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ โดยนำความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนมาใช้ได้จริง ตลอดจนเป็นการผลักดันนักศึกษาเข้าสู่เวทีการประกวดผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดเรื่องการได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของกพร. ตลอดจนเป็นการผลักดันนักศึกษาเข้าสู่เวทีการประกวดผลงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์สำคัญของคณะในการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ได้จัดการประกวดโครงการ GLO Innovation for better life Short Film Contest ภายใต้เเนวคิด "นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต" ขึ้นแล้วนั้น หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานโครงการสร้างสรรค์ดังกล่าว ผลการตัดสินพบว่า นักศึกษาผ่านร่วมคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จำนวน 1 ทีม เพื่อเข้านำเสนอและรับรางวัล ประกอบด้วย ทีม Top Rank เกินต้านผ้าม่านสีน้ำเงิน ในวันที่ 20 มิถุนายน 25657 ณ Samsung Led Cinema สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 1 : จำนวนที่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 รางวัล 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/06/2567 - 21/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง จำนวน 5 คน ไป-กลับ เที่ยวละ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 5 คน คนละ 1 คืน คืนละ 750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน คนละ 240 จำนวน 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16150.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล