21640 : โครงการศึกษาดูงาน “เตรียมพร้อม น้อมปรับ Up Skill มุ่งปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นเลิศ” (เกณฑ์คุณภาพ EdPEx การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบข้อมูลสารสนเทศ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/6/2567 13:57:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/06/2567  ถึง  03/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  7  คน
รายละเอียด  (5) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 คน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 2. นางจุดารัตน์ ชิดทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ 3. นางสาวนิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 4. นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ 5. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานการควบคุมภายใน 6. นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา 7. นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน งบดำเนินงาน เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ+ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 2567 90,820.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จุดารัตน์  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  ศรีนฤวรรณ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วย กองพัฒนาคุณภาพ มีภารกิจหลักในการสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบกลไกในการบริหารจัดการ (1) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม (2) ด้านการประกันคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานในส่วนของส่วนงาน ทั้งที่มีการเรียนการสอนและส่วนงานสนับสนุน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และ (3) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่รองรับการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพองค์กรที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกระดับ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้มีการนำผลการประเมินจากการดำเนินงานไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากภารกิจของกองพัฒนาคุณภาพในข้างต้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่่งขััน และยกระดัับคุุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทััดเทีียมนานาชาติิและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับ การที่มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและให้มีการบริหารจัดการที่ดี จึงได้นำกรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework มาพัฒนาปรับปรุงใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมการดำเนินงานทุกระดับ และมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมดของกองพัฒนาคุณภาพและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองพัฒนาคุณภาพในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถที่จะรองรับหรือสนับสนุนทุกภารกิจการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “เตรียมพร้อม น้อมปรับ Up Skill มุ่งปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นเลิศ” (เกณฑ์คุณภาพ EdPEx การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน และได้รับประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทัศนคติหรือมุมมองที่กว้างขึ้น และตระหนักในประเด็นที่ต้องการศึกษามากขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการได้จริงในด้านเกณฑ์คุณภาพ EdPEx การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนออกแบบกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานเชิงปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนัก เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ในแนวทาง การปฏิบัติงาน โดยสามารถนำไปวางแผนออกแบบกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
KPI 1 : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนัก เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ในแนวทาง การปฏิบัติงาน โดยสามารถนำไปวางแผนออกแบบกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในงานที่ปฏิบัติ
KPI 1 : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในงานที่ปฏิบัติ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนัก เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ในแนวทาง การปฏิบัติงาน โดยสามารถนำไปวางแผนออกแบบกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการศึกษาดูงาน “เตรียมพร้อม น้อมปรับ Up Skill มุ่งปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นเลิศ”
(เกณฑ์คุณภาพ EdPEx การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบข้อมูลสารสนเทศ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/06/2567 - 03/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าพาหนะเดินทาง (เครื่องบิน) จำนวน 7 คนๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 38,500 บาท
2. ค่ารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 7 คนๆละ 1,000 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 7,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 3,500 บาท 4 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท
4. ค่าเช่าที่พัก จำนวน 4 ห้องๆละ 1,800 บาท 3 วัน เป็นเงิน 21,600 บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จำนวน 7 คนๆละ 240 บาท 4 วัน เป็นเงิน 6,720 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 87,820.00 บาท 0.00 บาท 87,820.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก 3 หน่วยงานๆละ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 90820.00
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในงานที่ปฏิบัติ
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล