21638 : โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาตรีและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์พสุนิต สารมาศ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/6/2567 10:13:41
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/06/2567  ถึง  15/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  6  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมสังคม จำนวน 5 คน 2.บุคลากรสายสนับสนุนงานด้านหลักสูตรนวัตกรรมสังคม จำนวน 1 คน (ทำหน้าที่จดบันทึก เก็บภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และช่วยประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์) 3.อื่น ๆ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ฯ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุนหมวดเงิน 2567 17,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ พสุนิต  สารมาศ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์  รักชาติ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.6 ผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ปัจจุบันทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นนวัตกรสังคมและนวัตกรทางวัฒนธรรมที่มีความตระหนักใส่ใจสังคม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อนึ่ง การบริหารจัดการหลักสูตรตามปรัชญาและการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ยังต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญวิชาชีพ ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้เรียนยุคใหม่ ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมสังคมจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัย มีคุณภาพ มาตรฐาน และแข่งขันได้ การเปรียบเทียบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันหรือมีบริบทการศึกษาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือเหมือนกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร อาทิ แผนการรับเข้านักศึกษา การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์การเรียนรู้และการออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดถึงโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมสังคมในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่น การนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการสร้างมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบของ AUN-QA ที่มีการเทียบเคียงหลักสูตรคู่เทียบ (Benchmarking) เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพระดับชาติ (และนานาชาติ) ดังนั้น หลักสูตรนวัตกรรมสังคม จึงเสนอจัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรู้ด้านปฏิบัติการทางสังคมแบบสหวิทยาการและเป็นนักปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมีจุดเด่นของหลักสูตร คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ต่างประเทศ และการมีศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่และศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยและกิจกรรมวิชาการที่สร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาได้ อนึ่ง โครงการนี้ยังเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ระหว่างสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในอนาคตต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมสังคมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากการศึกษาดูงานหลักสูตรเทียบเคียง (Benchmarking) 2.เพื่อการพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ระหว่างสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1.ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ AUN –QA 2567 และ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร (เชิงคุณภาพ)
KPI 1 : เอกสาร/ข้อมูล สำหรับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับการประกันคุณภาพ AUN –QA 2567
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 ฉบับ 1
ผลผลิต : 2.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับหลักสูตรปริญญาตรี (เชิงปริมาณ 1 เครือข่าย)
KPI 1 : เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับหลักสูตรปริญญาตรี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 เครือข่าย 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1.ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ AUN –QA 2567 และ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร (เชิงคุณภาพ)
ชื่อกิจกรรม :
1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ กระบวนการรับเข้านักศึกษา การสร้าง PLO ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์/หน่วยงานภายในของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ 2.1 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center,Ab-SIRC) และ 2.2 ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ Asian Research Center for International Development ,ARCID) ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนกิจกรรมวิจัย/วิชาการ
การสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นต้น
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ งานวิจัยด้านนวัตกรรมสังคม การศึกษาและวิจัยเชิงพื้นที่ กิจกรรม/เครือข่ายนักศึกษา เป็นต้น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/06/2567 - 26/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าพาหนะ รถตู้ 1 คัน จำนวน 2 วัน (รถตู้พร้อมน้ำมัน วันละ 4000 บาท )

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 240 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 6 คน จำนวน 1 คืน (คนละ 900 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 720.00 บาท 0.00 บาท 720.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17000.00
ผลผลิต : 2.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับหลักสูตรปริญญาตรี (เชิงปริมาณ 1 เครือข่าย)
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล