21634 : โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/5/2567 14:24:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2567  ถึง  07/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 48,120.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. กีรติ  ตระการศิริวานิช
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 4. การพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (Reinventing University)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 4.1.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67-70 TDS ผลักดันกิจกรรมที่มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้กำหนดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 2) การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) 3) การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) และ 4) การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ (Development of Professionals and Specialists) ในส่วนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Reinventing University) ซึ่งทางคณะได้ออกแบบการดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าวในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ ทั้งยังมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้บริบทของการท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จริงระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ซึ่งคณฯ มีการดำเนินงานผ่านโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการคงไว้ซึ่งทรัพยากร วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ดังนั้น คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะของการเป็นผู้ประกอบการโดยบูรณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการตามศาสตร์และแขนงความรู้ของทั้งสองสถาบัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและได้พัฒนาเครือข่ายระหว่างสองสถาบันการศึกษาตามข้อตกลงทางวิชาการ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
KPI 2 : คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 คะแนน 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและได้พัฒนาเครือข่ายระหว่างสองสถาบันการศึกษาตามข้อตกลงทางวิชาการ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/05/2567 - 07/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร จำนวน 300 บาท x 8 คน x 7 วัน (เช้า กลางวัน เย็น)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,800.00 บาท 0.00 บาท 16,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 บาท x 8 คน x 2 มื้อ x 7 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,920.00 บาท 0.00 บาท 3,920.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (เดินทางในชุมชนบ่อแก้ว) จำนวน 1,200 บาท x 1 คัน x 4 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1,800 บาท x 1 คัน x 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักนักศึกษา จำนวน 600 บาท x 7 คน x 3 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 800 บาท x 1 คน x 3 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 48120.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล