21628 : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายนพพร สุนะ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/5/2567 10:41:16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/06/2567  ถึง  31/08/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  600  คน
รายละเอียด  นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 600 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปี) จำนวน 450 คน นักศึกษาสโมสรนักศึกษา จำนวน 50 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 44,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์  เจริญกุล
นาย นพพร  สุนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านพัฒนานักศึกษา)
เป้าประสงค์ 67Info-2.2 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 67Info-2.10 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67Info-2.2.1 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพและการบูรณาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาชีพของภาคผลิตในสังคม (Real Sector) Sector)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตามปรัชญาของคณะ คือพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การตลาดดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ ด้านจริยธรรม และด้านการพัฒนา เพื่อให้ระบบบริหารกิจการนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Go-Eco-U สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จึงได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่
3.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่
3.3 เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในคณะและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
KPI 1 : - การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ( 450 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : - ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในคณะและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/06/2567 - 28/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย) จำนวน 1 มื้อ X 22 บาท X 450 คน = 9,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,900.00 บาท 0.00 บาท 9,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9900.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/07/2567 - 16/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อๆ ละ37 บาท X 600 คน = 22,200 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 19 บาท x 600 คน = 11,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,600.00 บาท 33,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าด้ายสายสิญจน์ จำนวน 4 ม้วน ๆ ละ 125 บาท = 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 34100.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล