21616 : โครงการจัดซื้อซอฟแวร์ Net Support School ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเนตรนภา ธะนันต์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/5/2567 14:00:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองเทคโนโลยีดิจิทัล หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6706600001 BGN6506600005 เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6406600019 ขยายระยะเวลาการกันเงินฯ เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6306600017 โครงการ MJU Digital Serviec / โครงการ MJU Data Center and SPO-dashboard (ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟต์และลิขสิทธิรักษาความปลอดภัย) โครงการจัดซื้อซอฟแวร์ Net Support School ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 2567 157,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วุฒิพล  คล้ายทิพย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์  สินณรงค์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านดิจิทัล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านดิจิทัล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ ICT65-69 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์ ICT65-69 7. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย
ตัวชี้วัด ICT65-69 7 1. จำนวนบริการดิจิทัล
กลยุทธ์ ICT65-69 7. Digital Service Innovation
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการให้บริการห้องประชุม ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ ของห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงระบบภาพ เสียงและคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น งานประชุม กองกลาง ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรมควบึคุมระบบการประชุมเดิมได้สิ้นสุดความคุ้มครองลง ประกอบกับไม่มีการพัฒนาระบบต่อเนื่อง และไม่สามารถลงโปรแกรมดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้บริการห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์จะขอจัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ Net Support School จำนวน 38 สิทธิ์ สำหรับสถาบันการศึกษาพร้อมสิทธิ์ในการ Update version (ถ้ามี) รวมถึงการเปิดเคสเพื่อสอบถามปัญหากับทาง Product เป็นระยะเวลา 3 ปี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
จัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ Net Support School จำนวน 38 สิทธิ์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ซอฟแวร์ Net Support School
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ซอฟแวร์ Net Support School
ชื่อกิจกรรม :
จัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ Net Support School จำนวน 38 สิทธิ์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
จัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ Net Support School จำนวน 38 สิทธิ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 157,000.00 บาท 0.00 บาท 157,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 157000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล