21615 : โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2567 9:13:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2567  ถึง  31/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  95  คน
รายละเอียด  กรรมการตรวจประเมิน 20 คน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 23 คน / ผู้บริหาร 6 คน / อาจารย์ผู้สอน 15 คน / นักศึกษา 15 คน / บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 2567 57,880.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง วิภารัตน์  สุวรรณสิงห์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศรัณย์  จันทร์ทะเล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.6 ผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้สถานศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ได้แก่ (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 (4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 (5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 (6) คณะศิลปศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 และหลังจากรับการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จและรับทราบผลการประเมิน หลักสูตรและคณะจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของคณะที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
KPI 1 : ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ฉบับ 5
KPI 2 : มีระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA Version 4.0
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ CUPT QMS และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
KPI 1 : มีระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ CUPT QMS
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
KPI 2 : ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/06/2567 - 07/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  รักชาติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (14 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 5 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,680.00 บาท 0.00 บาท 1,680.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (14 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 5 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 840.00 บาท 0.00 บาท 840.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายใน) 1 คน x 1,500 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,000 บาท + เลขานุการ 1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7020.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/06/2567 - 10/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.เมธี  วงศ์วีระพันธุ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (13 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 4 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,560.00 บาท 0.00 บาท 1,560.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 4 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 780.00 บาท 0.00 บาท 780.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายใน) 1 คน x 1,500 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,000 บาท + เลขานุการ 1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6840.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/06/2567 - 17/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (16 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 7 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,920.00 บาท 0.00 บาท 1,920.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (16 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 5 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 960.00 บาท 0.00 บาท 960.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายนอก) 1 คน x 2,000 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,000 บาท + เลขานุการ 1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7880.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/06/2567 - 26/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี  ชุมทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (19 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,280.00 บาท 0.00 บาท 2,280.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (19 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,140.00 บาท 0.00 บาท 1,140.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายใน) 1 คน x 1,500 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,000 บาท + เลขานุการ 1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7920.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/06/2567 - 27/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (17 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 8 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,040.00 บาท 0.00 บาท 2,040.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (17 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 5 คน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+อาจารย์ผู้สอน 8 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,020.00 บาท 0.00 บาท 1,020.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายใน) 1 คน x 1,500 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,000 บาท + เลขานุการ 1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7560.00
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ CUPT QMS และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/07/2567 - 05/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (31 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 6 คน/ประธานหลักสูตร 5 คน/บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,440.00 บาท 7,440.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (31 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) (กรรมการ 4 คน/ผู้บริหาร 6 คน/ประธานหลักสูตร 5 คน/บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,720.00 บาท 3,720.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธานกรรมการ (ภายนอก) 1 คน x 5,000 บาท + กรรมการ (ภายใน) 2 คน x 1,500 บาท + เลขานุการ 1 คน x 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20660.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล