21613 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (67-2.7.3)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.โสภา หาญยุทธ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/5/2567 13:08:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/05/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดทั่วไป
โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)
2567 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ธวัชชัย  มานิตย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรม นศ. การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.2.1 พัฒนาแผนและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.2.2 พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร ให้น่าสนใจและทันสมัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2(64-68)-FAED การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 2.6(64-68)-FAED67 มีผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บุคลากร และนักศึกษา
ตัวชี้วัด 2.4.2FAED67 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ FAED-2.9.1(64-68)พัฒนาทางด้านกายภาพ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดกิจกรรม การบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ FAED-2.9.2(64-68)ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.24-1FAED67 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ FAED-2.9.1(64-68)พัฒนาทางด้านกายภาพ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดกิจกรรม การบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ FAED-2.9.2(64-68)ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.24-3FAED67 จำนวนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ FAED-2.9.1(64-68)พัฒนาทางด้านกายภาพ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดกิจกรรม การบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ FAED-2.9.2(64-68)ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นสีเขียว สนับสนุนการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษา และตอบสนองต่อการพัฒนาคณะที่เน้นความเป็นนิเวศ (Ecology) ซึ่งเป็นจุดต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นที่สอนทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร สร้างบรรยากาศภายในคณะให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคณะและมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะ ได้แก่ พื้นที่หน้าป้ายคณะ พื้นที่ภายในคณะ และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อให้เกิดความสะอาด ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานของนโยบาย Green University

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
KPI 1 : จำนวนพื้นที่ของคณะได้รับการพัฒนา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 1
KPI 2 : มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 พื้นที่ 1
KPI 3 : จำนวนกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณขยะแก้วเครื่องดื่ม แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 กิจกรรม 1
KPI 4 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
2.7.3.1 กิจกรรม : Big Cleaning Day

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/05/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย  มานิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (60 คน X 80 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 17,000.00 บาท 0.00 บาท 17,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25800.00
ชื่อกิจกรรม :
2.7.3.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/05/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย  มานิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 80 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน X 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2200.00
ชื่อกิจกรรม :
2.7.3.3 กิจกรรมแก้ว & กล้า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล