21606 : โครงการ ติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2567 15:34:01
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/06/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2567 3,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อลิษา  อินจันทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.5.1 เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร และพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษเสมือนจริงโดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 67-6.2 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
ตัวชี้วัด 67-6.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) B1 ขึ้นไป
กลยุทธ์ 67-6.2.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร และพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษเสมือนจริงโดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นมาตรฐานวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงใช้ CEFR มาปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และคาดหวังให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นสอบ CEFR ได้ตามระดับที่กำหนด โดย CEFR มีทั้งหมด 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ง่ายที่สุด ไปจนถึง C2 ที่ยากที่สุด สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตถูกคาดหวังให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับ B1 ขึ้นไป กล่าวคือ สามารถเล่าเรื่อง อธิบาย ให้เหตุผลและจับใจความสำคัญได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบเป็นตัวชี้วัดในส่วนของร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป ด้วยเหตุผลนี้ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จึงได้จัดโครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบภาษาอังกฤษ MJU-DEEP ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 ร้อยละ 50
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อกิจกรรม :
ติวเข้มเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อลิษา  อินจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 6,000 หน้าๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
ย.002 MJU DEEP.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล