21603 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2567 11:13:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/06/2567  ถึง  28/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 150 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 แหล่งเงินจากกองพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา จำนวน 9,000 บาท 2567 9,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.2.(2) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ FT-67-2.1.2 ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเรียนรู้และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นมืออาชีพ และผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA Assessments at Programme Level Version 4.0 ซึ่งการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ประกอบกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) Framework โดยหลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการรับทราบหลักสูตรจากระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคณะจึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ โครงสร้างรายวิชา แผนการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษารับทราบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ส่งผลให้การดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตร
KPI 1 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 150 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/06/2567 - 28/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล