21602 : โครงการปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2567 10:28:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2567  ถึง  30/08/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 100 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท 2567 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.3.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.5.2 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.2.(2) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ FT-67-2.1.2 ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเรียนรู้และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นมืออาชีพ และผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.3.(3) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ FT-67-2.1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.4.(4) รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ FT-67-2.1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.6.(5) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์ FT-67-2.1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.7.(7) ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ FT-67-2.1.4 กำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษาและรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชาที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ซึ่งหลักสูตรเห็นว่าการรับนักศึกษาทุกแผนการศึกษาเข้าศึกษาต้องมีการให้ความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านการประมงให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับชั้นปีและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการจัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านการประมงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประมงผ่านฐานเรียนรู้ของคณะร่วมกับรายวิชาการปฏิบัติงานฟาร์ม 1 อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบสถานที่ต่าง ๆ ของคณะควบคู่ไปพร้อมกับการรับความรู้พื้นฐานทางการประมง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับความรู้พื้นฐานด้านการประมง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตรและผ่านการปรับความรู้พื้นฐานด้านการประมงและการประกอบธุรกิจ
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 3 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษารับทราบ PLOs ของหลักสูตรและผ่านการปรับความรู้พื้นฐานด้านการประมงและการประกอบธุรกิจ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2567 - 30/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล