21585 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2567 22:31:10
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/05/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 20 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 2567 181,208.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แดงตันกี
อาจารย์ ดร. วินิตรา  ลีละพัฒนา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67 MJU-IC มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67 MJU-IC 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67 MJU-IC 1.1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (นำร่องนโยบายด้านทรัพย์สิน และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
กลยุทธ์ 67 MJU-IC ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67 MJU-IC มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67 MJU-IC 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67 MJU-IC 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67 MJU-IC ส่งเสริมและผลักดันร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยให้ไปถึงการเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับบนานาชาติ จึงเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมและมีคุณภาพครบทุกด้าน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พฒนาศักยภาพและความสามารถ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ตามแผนพัฒนาศักยภาพด้านบุลากรของหน่วยงาน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร และด้านอื่นๆ
เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ และได้ประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ และได้ประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/05/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจัดอบรมในลักษณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 ในอัตราเหมาจ่ายค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหาร จำนวน 3 วัน 2 คืน สำหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 17 คน
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้างเหมารถมินิบัสโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 3 วัน จากสนามบินสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-ระยอง จำนวน 3 วันๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 คันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
3. ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน 11 คนๆละ 6,200 บาท เป็นเงิน 68,200 บาท
4. ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่-กรุงเทพฯ (เบิกภาคพื้นดิน จำนวน 6 คนๆละ 1,518 บาท) เป็นเงิน 9,108 บาท
5. ค่าที่พัก จำนวน 17 คน จำนวน 2 คืนๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 30,600 บาท
6. ค่าอาหาร จำนวน 17 คน จำนวน 3 วันๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 15,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 181,208.00 บาท 0.00 บาท 181,208.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 181208.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล