21563 : โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม: กัมพูชา-เสน่ห์มนต์ขลังแห่งอังกอร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2567 16:44:24
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/05/2567  ถึง  30/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 10 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงาน ยุทธศาสตร์ แผนงานรอง แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ แผนงาน บริการวิชาการแก่สังคมงาน บริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุน บริการวิชาการ งบเงิน อุดหนุน จากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 22,000 บาท จำนวน 10 คน เป็นเงิน 220,000 บาท 2567 220,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ลักขณา  ชาปู่
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.1.2 ผลักดันผลงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA67-2.9 การบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมรายได้คณะ
ตัวชี้วัด LA67-2.8.7 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ
กลยุทธ์ LA67-2.8.5ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีต ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตัวอักษรและภาษา รวมถึงมีวัฒนธรรมร่วมกันหลายประการ แต่ในปัจจุบันหลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกัมพูชาในหลายประเด็นทำให้การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีแนวโน้มไปในทิศทางอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน หากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกัมพูชาจะทำให้เห็นรากฐานด้านความสัมพันธ์และอิทธิพลที่ทั้งสองประเทศมีต่อกัน นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา จารึกเขมรโบราณ และประวัติศาสตร์โบราณคดีกัมพูชา (อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่) ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านงานบริการวิชาการได้ คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาขึ้น เพื่ออบรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา โดยมีรูปแบบการบรรยายและการทัศนศึกษาลงพื้นที่ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญระดับโลก อาทิ กลุ่มปราสาทบึงเมเลีย กบาลสะเปียน ปราสาทบันทายสรี ปราสาทพรหม ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนครวัด เมืองนครธม ปราสาทบายน พิมานอากาศ บาปวน ลานช้าง พนมบาแคง พระองค์เจก-องค์จอม วัดพระพรหมรัตน์ และศูนย์ศิลปาชีพเสียมเรียบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารอบรม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคคลภายนอกที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 22,000 บาท

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชามากขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
ชื่อกิจกรรม :
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม: กัมพูชา-เสน่ห์มนต์ขลังแห่งอังกอร์
- อบรมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาเบื้องต้น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- อบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ชมกลุ่มปราสาทบึงเมเลีย กบาลสะเปียน ปราสาทบันทายสรี ปราสาทพรหม ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนครวัด เมืองนครธม ปราสาทบายน พิมานอากาศ บาปวน ลานช้าง พนมบาแคง พระองค์เจก-องค์จอม วัดพระพรหมรัตน์ และศูนย์ศิลปาชีพเสียมเรียบ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/05/2567 - 30/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ลักขณา  ชาปู่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น (10 คน x 350 บาท x 4 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถในต่างประเทศ
(7,000 บาท x 5 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักต่างประเทศ
(10 คน x 1000 บาท x 4 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-เสียมราฐ
(10 คน x 10,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 22,000.00 บาท 0.00 บาท 22,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 220000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล